GDPR

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

GDPR - General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty

V souladu s tímto principem pracuje organizace podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

Co je osobní údaj?

veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

 

Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace, zastává roli správce osobních údajů

Kontaktní údaje správce:          Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace

doručovací adresa:                    K Blahobytu 727, Pardubice 530 02

adresa datové schránky:           tapyiya

telefon:                                      466 798 550

 

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje především v níže uvedených případech:

přijetí dítěte k výchově a péči v dětské skupině,

povinná dokumentace (evidence dětí v dětské skupině, evidence úrazů dětí),

poskytování poradenských služeb (logoped, psycholog, fyzioterapeut, odborný lékař, zrakový screening),

podkladů k vyúčtování (poplatky za stravu a pobyt v dětské skupině, projektová dokumentace),

zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, zdrav. dokumentace – medikace),

udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo výletů),

podání žádosti zákonnými zástupci (zdravotní omezení),

plnění plánu výchovy a péče,

zajištění stravování (evidence strávníků, lékařské zprávy - diety a alergie),

prezentace a propagace (webové stránky, prezentace dětských prací, fotogalerie dětských skupin, kronika, propagační materiály).
 

Právní důvody organizace pro zpracování osobních údajů?

Existují tyto důvody:

plnění smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

plnění právní povinnosti

splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů)

oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém)

ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)

souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 

Na organizaci je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

zprávy na doručovací adresu správce,

datovou zprávou do datové schránky správce,

osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 8.00 – 16.00 hodin v pracovní den

e-mailem na hcempirkova@ratolest.eu

 
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 
Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Kdo je pověřencem?

Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní údaje pověřence

titul, jméno, příjmení:     JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk

e-mailová adresa:          poverenec@poverenec.info

telefon:                           603 419 630

datová schránka:           kctq69k

adresa:                           Ve Stezkách 163, 530 03  Pardubice 

 

Co poskytuje?

informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí

monitoruje soulad zpracování osobních údajů s GDPR

spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

spolupracuje s dozorových úřadem (ÚOOÚ)

působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad

obrací se na něj subjekty údajů, zákonný zástupce subjektů údaje (dítěte)

je vázán mlčenlivostí a důvěrností

 
Bc. Hedvika Cempírková – ředitelka organizace