Projekty

Ratolest – dětská skupina berušky 2018, č. projektu CZ.03.1.51/0.0/.0/17_073/0008683

Ratolest – dětská skupina zajíčci 2018, č. projektu CZ.03.1.51/0.0/.0/17_073/0008712

Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora při vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Doba realizace projektů: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020

Ratolest - dětská skupina berušky  a  Ratolest - dětská skupina zajíčci

Cílem obou projektů je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi. Naše organizace chce i nadále pomáhat rodičům sladit jejich pracovní a rodinný život, podpořit postupný návrat nebo vstup na trh práce. Cílem projektů je transformovat jesle Ratolest - oddělení berušky a oddělení zajíčci na 2 dětské skupiny pro veřejnost a zajistit následný provoz těchto skupin. V minulosti naše organizace patřila mezi zdravotnická zařízení. V současné době poskytuje služby péče o děti ve věku od 1 roku zpravidla do 3 let v režimu obecných právních předpisů. Vzhledem k tomu, že jsme jediná organizace pečující o děti do 3 let zřízená Statutárním městem Pardubice, patříme v pardubickém regionu mezi vyhledávané zařízení péče o dítě. Našim cílem je zachovat současnou kvalitu nabízených služeb včetně kvalifikovaného personálu, který se pravidelně vzdělává v oblasti péče o dítě.

Jaký problém projekt řeší?

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváří organizace vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Rodič, který se po ukončení rodičovské dovolené vrací do zaměstnání, často řeší obavu, zda bude o jeho dítě dobře postaráno v době, kdy si plní své pracovní povinnosti. Také reakce rodiny a okolí na umístění dítěte do 3 let v zařízení péče o dítě nejsou povzbuzující. Převážně matky často trpí pocitem viny, že nemůžou pečovat v domácím prostředí o dítě delší dobu a musí nastoupit do zaměstnání. Jejich uplatnění na trhu práce však při delší absenci klesá.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčinou problému je kromě jiného i nedostatečná nabídka služeb péče o dítě, příp. nedostatečná provozní doba zařízení či vysoká cena této služby, čímž vzniká malá časová flexibilita žen s malými dětmi. Až pro 40 procent dětí není v mateřských školkách místo a na celou českou republiku zůstalo jen 1425 míst v 45 jeslích. Naše organizace je jediná svého druhu ve městě Pardubice, jejímž zřizovatelem je veřejnoprávní subjekt, což ovlivňuje rodiče při výběru zařízení. Z našich zkušeností je patrné, že rodiče při výběru poskytovatele služeb péče o dítě hledají záruku kvality této služby, dohled veřejnoprávního subjektu a kvalifikovaný personál, který pečuje o jejich dítě.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?

V rámci projektu bude provozováno zařízení péče o děti, které bude určeno rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Rodiče budou mít možnost sladit rodinný a pracovní život, zlepší se jejich finanční situace a jistota udržení pracovní pozice.